Dùng bảng thống kê để kiểm tra cầu lô rơi theo ngày